Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

 

Artykuły

Powiększ zdjęcie Powiatowy%20Dzień%20Pieczy%20Zastępczej%202024%20

Dzień Dziecka połączony z Dniem Pieczy Zastępczej w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.

13 czerwca 2024

1 czerwca to wyjątkowy dzień, najszczęśliwszy dzień na świecie - święto wszystkich dzieci. Dokładnie dwa dni wcześniej 30 maja, jest jeszcze jeden wyjątkowy dzień. Święto wszystkich szczególnych dzieci i ich opiekunów. Szczególnych dlatego, bo los skierował ich pod dachy Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz w progi rodzin zastępczych. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – bo o tym święcie mowa, to dzień, którego celem jest promowanie i rozwijanie rodzinnej Pieczy Zastępczej w Polsce. Piecza zastępcza to ogromne wyzwanie, wyzwanie, które mimo wielu trudności procentuje miłością i radością osób, dla których  los miał wstępnie inne plany, a dzięki rodzinom zastępczym dostali szanse na lepsze życie.

Czy jest coś piękniejszego niż beztroski uśmiech dziecka? Otóż nie! Dlatego celebrację Dnia Dziecka połączyliśmy z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbyło się 8 czerwca w Zielonej Szkole w Goreniu, by na buzi każdego dziecka z naszych placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych właśnie taki uśmiech zagościł.

 

Czytaj więcej o: Dzień Dziecka połączony z Dniem Pieczy Zastępczej w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym.

Uchwała Nr 9/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 maja 2024r.

27 maja 2024
Powiększ zdjęcie Grafika_-_webinarium_CEDUR_dla_seniorow_i_ich_opiekunow_-_18_czerwca_2024_roku

„Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” - webinarium

22 maja 2024

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89100&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

 

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

 

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 17 czerwca 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco.

 

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz
z linkiem) na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Czytaj więcej o: „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” - webinarium

Uchwała Nr 976/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024

Uchwała Nr 976/2024

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego  na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572 ze zm.) i art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2023 r.  poz. 571) oraz ust. 2 pkt 2 Rozdział XII „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XLIV/253/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje

 

§ 1

 

 1. Ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r.  do 31.12.2025 r. 
 2. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko 1 kandydata.

 

§ 2

 

Udział w pracy Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest nieodpłatny i nie przysługuje im zwrot kosztów podróży.

 

§ 3

 

 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłoży Zarządowi Powiatu Gostynińskiego zestawienie zgłoszeń kandydatów, którzy spełnili kryteria określone  w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zarząd Powiatu Gostynińskiego spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1 wybierze
  1 osobę, którą powoła w skład Komisji Konkursowej. 

 

 

 

§ 4

 

Z przebiegu naboru kandydatów sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 1. liczbę zgłoszonych kandydatów do udziału w pracach Komisji,
 2. liczbę zgłoszeń kandydatów, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
 3. nazwy organizacji wskazujących kandydatów do Komisji Konkursowej,
 4. informację o wyborze kandydata do Komisji Konkursowej. 

 

§ 5

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej o: Uchwała Nr 976/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 975/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024

Uchwała Nr  975/2024

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia  30 kwietnia 2024 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572 ze zm.),  art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 177 ze zm.), art.11 ust. 1 i 2  i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 571), uchwały Nr XLIV/253/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje.

 

§ 1

1. Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

2. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, tryb            i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin wyboru oferty określa ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.


 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej o: Uchwała Nr 975/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

24 kwietnia 2024

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

5 kwietnia 2024

29 marca

26 marca 2024

21 MARCA

21 marca 2024

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

7 marca 2024


Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” osób z niepełnosprawnością jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Wszystkie niezbędne informacje, dot. programu zamieszone są pod poniższym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/tresc-programu/

Czytaj więcej o: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

1 marca 2024

Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd” - moduł II

1 marca 2024


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przypomina, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do Modułu II programu „Aktywny Samorząd”,tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 – semestr letni upływa w dniu 31.03.2024 r.

Prosimy o dochowanie terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Zachęcamy do składania wniosków w sposób elektroniczny w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Czytaj więcej o: Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd” - moduł II

ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

16 lutego 2024

Gostynin, dnia 16.02.2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin

 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) PCPR w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2024 r.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: dokonywanie oględzin i odbioru prac związanych z likwidacją
  barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostynińskiego.
 4. Niezbędne wymagania dotyczące oferentów:
 • posiadanie umiejętności i kwalifikacji do nadzorowania robót branży budowlanej,
 • przynależność do Izby Budowlanej,
 • posiadanie potwierdzonego pisemnie doświadczenia w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami,
 • wiedza z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

          5.Zadania i obowiązki Wykonawcy:

 • dokonywanie oględzin wstępnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego związanych
  z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • sprawdzanie i/lub sporządzanie kosztorysów ofertowych (w uzasadnionych przypadkach kilkukrotne sprawdzenie kosztorysu jednego Wnioskodawcy),
 • dokonywanie odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • w uzasadnionych przypadkach wydawanie opinii na temat przebiegu sprawy,
 • sporządzanie kosztorysu zamiennego (powykonawczego) - o ile dotyczy.

         6.Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę cateringową

29 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi cateringowej w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024г. w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 27 wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m. 2 i 3 oraz przy ul. Iwaszkiewicza 14a informuje, iż na wykonwcę usługi została wybrana oferta:

Fundacja Mocni Mocą Nadziei 09-212 Białoskóry 31

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę cateringową

Wyrazy współczucia

22 stycznia 2024