Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

Strona główna

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

 

Artykuły

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2023

17 listopada - urząd nieczynny

2 listopada 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA

27 października 2023

                                Gostynin, dnia 27.10.2023r.               

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Bratoszewo”, znajdującą się w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza 14A (520 m2) w wymiarze max.115 miesięcznie w okresie 15.11.2023r.- 31.12.2023r., funkcjonującej w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. 

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA
Powiększ zdjęcie Ogłoszenie%20o%20rekrutacji%20na%20stanowisko%20pracy:%20wychowawca%20w%20Placówce%20Opiekuńczo%20-%20Wychowawczej

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

26 października 2023

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACY:

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 1 lit. a-b i ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.) ogłasza rekrutację na stanowisko: Wychowawca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej

 Zatrudnienie:

- umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca w trybie zmianowym.

  Miejsce wykonywania pracy: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom dla Dzieci” ul. Kościuszki 37 m. 2 i 3, 09 – 500 Gostynin

Wymagania niezbędne dotyczące zatrudnienia na stanowisku wychowawcy w placówce opiekuńczo - wychowawczej:

 1. wykształcenie wyższe:

-      na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki  o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo

-        na    dowolnym   kierunku,   uzupełnione    studiami   podyplomowymi   w   zakresie          psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

 1. W placówce opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

    nie  jest   i  nie   była   pozbawiona   władzy  rodzicielskiej  oraz   władza  rodzicielska  nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

- wypełnia obowiązek   alimentacyjny  -  w przypadku  gdy taki  obowiązek   w   stosunku  do  niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Prze4stępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku .

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętności komunikowania się i pracy w zespole.

2.  Znajomość przepisów :

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej            ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm. ),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm. ),

- Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm. ).

3. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna.

4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres zadań wykowywanych na stanowisku wychowawcy:

 1. Sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej zgodnie z założeniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
 2. Objęcie indywidualną opieką przydzielonych wychowanków.
 3. Przestrzeganie praw dziecka.
 4. Opracowywanie planu pomocy dziecku oraz karty pobytu dziecka w porozumieniu ze specjalistami i asystentem rodziny dziecka.
 5. Znajomość sytuacji prawnej dziecka, stały kontakt z rodziną dziecka, informowanie rodziców/opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach.
 6. Dbanie o prawidłowy stosunek wychowanków do obowiązków szkolnych, stworzenie właściwych warunków do osiągania pozytywnych wyników w nauce.
 7. Systematyczny kontakt z nauczycielami szkół, wychowawcami klas, opiekunami praktyk powierzonych wychowanków; analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji oraz na praktykach zawodowych.
 8. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, troska o ich właściwy rozwój psychofizyczny.
 9. Zabezpieczenie odpowiednich potrzeb socjalno – bytowych wychowanków, pomoc           w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówkę.
 10. Angażowanie wychowanków do pracy na rzecz placówki.
 11. Wdrażanie wychowanków do poszanowania wspólnego mienia, troska o właściwe wykorzystanie i użytkowanie majątku placówki.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys ( CV )
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko – wychowawca,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na weryfikację w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie zgodności  z oryginałem na każdej ze stron dokumentu, zamieszczenie daty i złożenie podpisu.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Prosimy o składanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2023 r.  do godz. 10.00.

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyninie, ul. 3 Maja 43 B, 09-500 Gostynin, w kopercie z dopiskiem „Dotyczy rekrutacji na stanowisko wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej”.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu. Zgłoszenia, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie). Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań, nie będą informowane. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie odsyła dokumentów kandydatom.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

10.10 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października 2023


Co musisz wiedzieć o chorobie afektywnej sezonowej?

10 października, obchodzony jako Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, jest okazją do poszerzania świadomości na temat powszechnego problemu, jakim jest depresja. Według danych WHO ponad 280 milionów ludzi na całym świecie ma depresję a 1 na 4 dorosłych cierpi na tę chorobę w którymś momencie swojego życia. To ogromne wyzwanie dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Czytaj więcej o: 10.10 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo - "Dom dla Dzieci"

6 października 2023

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo - "Bratoszewo"

6 października 2023

Informacja o wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie

3 października 2023

Informacja o wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego naboru na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie, Przewodnicząca Zespołu informuje, że nie wyłoniono osoby spełniającej wymagane kryteria.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie

Nie pozwól wygrać depresji!

29 września 2023
Powiększ zdjęcie Informacja%20o%20wyniku%20zapytania%20ofertowego%20na%20świadczenie%20%20usług%20psychologicznych

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej Dom Dla Dzieci

28 września 2023

Gostynin 28.09.2023r.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie  usług psychologicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług psychologicznych Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 30 h miesięcznie w okresie od 01.10.2023 r.- 31.12.2023 r. na wykonawcę usługi została wybrana Pani Magdalena Góralczyk.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej Dom Dla Dzieci
Powiększ zdjęcie Mobilny%20Fryzjer%20Oktawia%20Ormińska%20z%20wizytą%20w%20POW%20

Wizyta fryzjera w placówce POW "Bratoszewo"

27 września 2023
W sobotę 23.09 nasz salon zamienił się w salon fryzjerski i barberski ????
A wszystko to dzięki wspaniałej osobie Pani Oktawii z Mobilny Fryzjer Oktawia Ormińska z Baruchowa, która zgodnie z życzeniem naszych wychowanków czarowała super fryzury. Każdy wyszedł zadowolony i elegancki. Na koniec Pani Oktawia obdarowała wszystkich słodkościami. Serdecznie dziękujemy za nowe fryzury ♥️♥️♥️
Oczywiście za całą akcją stoi nasz niezawodny Piotr Kotfas, któremu bardzo ciepło dziękujemy za to, że o nas pamięta ♥️
 
 
/Joanna Bigielmajer/
Czytaj więcej o: Wizyta fryzjera w placówce POW "Bratoszewo"

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW "Dom Dla Dzieci"

15 września 2023

Gostynin, dnia 15.09.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
ul. J.Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej
się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie w okresie od 02.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 02.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 

 8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,
 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,
 3. prawo jazdy kat. B.
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW "Dom Dla Dzieci"

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW Bratoszewo

15 września 2023

Gostynin, dnia 15.09.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. J. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  „Bratoszewo” mieszczącej się
w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie w okresie

od 02.10.2023 r.-31.12.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 02.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 4.  znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,
 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,
 3. prawo jazdy kat. B.
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW Bratoszewo

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Bratoszewo" - unieważnienie

13 września 2023

Gostynin 13.09.2023r.

 

 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie  usług pedagogicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie  w okresie od 15.09.2023 r.- 31.12.2023 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Bratoszewo" - unieważnienie

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Dom dla Dzieci" - unieważnienie

13 września 2023

Gostynin 13.09.2023r.

 

 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie  usług pedagogicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie  w okresie od 15.09.2023 r.- 31.12.2023 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Dom dla Dzieci" - unieważnienie