Pilotażowy Program Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W bieżącym roku, od dnia 1 marca  wniosek o dofinansowanie mozna złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w  systemie także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz przewiduje realizację następujących zadań:

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON
w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

System SOW, wyposażony we wszystkie potrzebne formularze i wzory, m.in.: wniosków o dofinansowanie, umów dofinansowania, korespondencji oraz w inne funkcjonalności - ułatwi realizację programu. Wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia dofinansowania, Wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej i takie będą podstawą oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

Informacje dla  wnioskodawców w module I

W 2021 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 roku.

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust 5 (treść programu dostępna jest pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/    - link).

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. a) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. b) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia –
  w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. c) są zatrudnione (w rozumieniu programu) - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 4. d) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 5. e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. f) w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej), określa realizator programu.

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2021 r.

Cele programu

 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 2. Cele szczegółowe programu:
  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
 3. Do oceny skuteczności działania programu przyjmuje się następujące główne wskaźniki ewaluacyjne:
  1. rezultatu:
   1. liczba osób niepełnosprawnych, dla których w wyniku uczestnictwa w programie zlikwidowane lub zmniejszone zostały bariery uniemożliwiające uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym lub w dostępie do edukacji,
   2. liczba osób zaangażowanych w proces rehabilitacji, których kompetencje wzrosły w wyniku uczestnictwa w module szkolenia kadr;
  2. wpływu – liczba osób niepełnosprawnych, których aktywność społeczna lub zawodowa wzrosła w wyniku uczestnictwa w programie.
 4. Ewaluację programu można przeprowadzić na reprezentatywnej próbie losowej przy użyciu uznanych w nauce metod ewaluacji, odrębnie dla każdego obszaru.

Adresat programu

 1. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
  1. Obszar A:
   1. Zadanie 1:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja narządu ruchu,
   2. Zadanie 2:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej,
    • dysfunkcja narządu ruchu,
   3. Zadanie 3:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej,
    • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
   4. Zadanie 4:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja narządu słuchu;
  2. Obszar B:
   1. Zadanie 1:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
   2. Zadanie 2:
    • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
   3. Zadanie 3:
    • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • dysfunkcja narządu wzroku,
    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   4. Zadanie 4:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • dysfunkcja narządu słuchu,
    • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   5. Zadanie nr 5:
    • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
  3. Obszar C:
   1. Zadanie 1:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
   2. Zadanie 2:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
   3. Zadanie 3 i 4:
    • stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
    • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
   4. Zdanie 5:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
    • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;
  4. Obszar D:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • aktywność zawodowa,
   • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 3. Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
  1. w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;
  2. w module II – przerwa w nauce.
 4. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
  1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
  2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
  3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
 5. Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
  1. pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
  2. zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, dofinansowanie lub refundacja:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   1. Zadanie 1 oraz Zadanie 4 – zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   2. Zadanie 2 oraz Zadanie 3 – kosztów uzyskania prawa jazdy, w szczególności:
    • kursu i egzaminów na prawo jazdy,
     oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
    • zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
    • dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),
     a w przypadku Zadania 3 także:
    • usług tłumacza migowego;
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. Zadanie 1, Zadanie 3 oraz Zadanie 4 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   2. Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   3. Zadanie 5 – kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. Zadanie 1:
    • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
    • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem,
   2. Zadanie 2
    •  kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   3. Zadanie 3:
    • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
    • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
   4. Zadanie 4:
    • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
    • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
   5. Zadanie 5 – zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  4. Obszar D – kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).
 2. Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
  1. opłata za naukę (czesne);
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 3. Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć:
  1. w przypadku modułu I:
   1. Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
   2. w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku;
  2. w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

          3a. Umowa, dotycząca refundacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.

 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, 

przy ul. Ozdowskiego 1a, Gostynin oraz na stronie internetowej pcprgostynin.eu, a także w portalu SOW.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa, w przypadku:

Modułu I

01.03.2022 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

30.08.2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

Modułu II:

01.03.2022 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

31.03.2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

01.09.2022 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

10.10.2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

Bliższych informacji na temat programu można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR lub telefoniczne pod numerem 
(24) 235 22 92

 

Pliki do pobrania