Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu z zakresu pierwszej pomocy

7 września 2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy dla uczestników projektu "Lepszy start".