Uchwała Nr 976/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2024

Uchwała Nr 976/2024

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego  na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572 ze zm.) i art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2023 r.  poz. 571) oraz ust. 2 pkt 2 Rozdział XII „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XLIV/253/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje

 

§ 1

 

 1. Ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r.  do 31.12.2025 r. 
 2. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko 1 kandydata.

 

§ 2

 

Udział w pracy Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest nieodpłatny i nie przysługuje im zwrot kosztów podróży.

 

§ 3

 

 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłoży Zarządowi Powiatu Gostynińskiego zestawienie zgłoszeń kandydatów, którzy spełnili kryteria określone  w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zarząd Powiatu Gostynińskiego spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1 wybierze
  1 osobę, którą powoła w skład Komisji Konkursowej. 

 

 

 

§ 4

 

Z przebiegu naboru kandydatów sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 1. liczbę zgłoszonych kandydatów do udziału w pracach Komisji,
 2. liczbę zgłoszeń kandydatów, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
 3. nazwy organizacji wskazujących kandydatów do Komisji Konkursowej,
 4. informację o wyborze kandydata do Komisji Konkursowej. 

 

§ 5

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.